وقتی کارگر ...

وقتی که کارگر خطر را بیشتر از کارفرمایش درک می کند!

متاسفانه در بسیاری از کارگاهها شاهد انجام اعمالی ناایمن از سوی کارگران هستیم که در نگاه اول نشان دهنده اقدامی خودسرانه از سوی ایشان می باشد. اما بواقع اینگونه نیست... چنین اقداماتی ریشه در بی توجهی کارفرمایان در تامین شرایط ایمن دارد.

/ 0 نظر / 128 بازدید