دوره ایمنی در کارگاههای ساختمانی - مسجد سلیمان - 1387

دوره ایمنی در کارگاههای ساختمانی

بنیاد مسکن خوزستان - در کارگاه مسجد سلیمان

ویژه مهندسان ناظر و نمایندگان پیمانکاران برگزار شد.

برگزاری این دوره برای مهندسان خونگرم آن منطقه، افتخاری بود که نصیبم شد.

دوره ایمنی در کارگاههای ساختمانی - 1387 - مسجد سلیمان

/ 0 نظر / 23 بازدید