چرخه ساده کار ایمن

مراحل:

١- مشخص کردن کار و مراحل آن

٢- تجزیه و تحلیل خطرات آن

٣- ایجاد کنترلهای لازم

۴- انجام کار

۵- حصول اطمینان از عملکرد

و در ادامه بازبینی کل چرخه و کسب و استفاده از آموزه ها

/ 0 نظر / 67 بازدید