مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان - علائم و تابلوها

هدف کلی از تدوین مبحث 20 ،  ساماندهی به تابلوها و علایم به منظور تامین سلامت و بهداشت، ایمنی، آسایش و صرفه جویی در منابع می باشد.

مبحث بیستم در ماده 20-1-1- مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاهها و ساختمانها را، به منظور حفظ سلامتی ، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جویی در منابع، ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب ، توسط تابلوها و علایم می نماید و الزام می دارد در محل هایی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد، علایم هشدار دهنده نصب نمایند.

مطالب و فصول این مبحث عبارتند از :

 

اول :   کلیات ( اهداف، تعاریف، ضوابط کلی)
دوم:   تابلوها و علایم هشدار دهنده لازم در داخل ساختمانها
سوم:  تابلوها و علایم هشدار دهنده الزامی در کارگاه ها
چهارم: تابلوها و علایم در معابر و فضاهای شهری و محیط خارج ساختمان
پیوست : علایم تصویری رنگی

ساختار تابلوها و علایم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاه ها مطابق تصویر زیر می باشد

 

علایم و تابلوها عمدتاً با هزینه کمی قابل تامین می باشند؛ فقط نیاز به الزام از سوی جامعه مهندسی، تهیه و بکارگیری توسط کارفرمایان و مجریان  و فرهنگسازی خواهد داشت.

/ 0 نظر / 115 بازدید